Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende artikelen.

 1. Begripsomschrijving
 2. Toepasselijkheid en rangorde
 3. Tot stand komen van een Overeenkomst
 4. Domeinnaam
 5. Opleveren van de Dienst
 6. Gebruik van identificatiegegevens
 7. Gebruik van de Dienst
 8. Toegestaan materiaal op de servers
 9. Gebruik van netwerken
 10. Dataverkeer van Client
 11. Dienstverlening en onderhoud
 12. Privacy
 13. Geheimhouding
 14. Grensoverschrijdend gegevensverkeer
 15. Wijziging en verhuizing
 16. Wijziging in eigenschappen van Dienst
 17. Vergoeding
 18. Betaling
 19. Financiële zekerheidstelling
 20. Intellectueel Eigendom
 21. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
 22. Aansprakelijkheid
 23. Opschorting
 24. Duur en beëindiging
 25. Backups
 26. Wijziging van Algemene Voorwaarden
 27. Geschillen
 28. Incassokosten
 29. Slotbepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Provider: IT Elements. Kantoorhoudend te Buysstraat 23, Groningen.
Client: Degene met wie Provider een Overeenkomst is aangegaan.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Provider en Client op grond waarvan Provider een Dienst(op)levert.
Dienst: De specifieke dienst die Provider met Client overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 2 Toepasselijkheid en rangorde

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten tussen Provider Client betreffende de Dienst.
 2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 september 2005.
 3. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Bijlagen, geldt de volgende rangorde:
  1. De Overeenkomst;
  2. De Bijlagen;
  3. De Algemene Voorwaarden.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 3 Tot stand komen van een Overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, komt een Overeenkomst tussen Provider en Client eerst tot stand: Vanaf de dag van ondertekening van de Overeenkomst door partijen, of; Vanaf de datum dat Provider de aanvraag van Client en eventuele bijzondere afspraken;
 2. Schriftelijk heeft aanvaard dan wel bevestigd, of; Vanaf het moment dat Provider met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 3. Alle offertes van Provider zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald.
 4. De Overeenkomst of aanvraag dient ondertekend te worden door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Client.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 4 Domeinnaam

Client vrijwaart en houdt Provider schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Client.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 5 Opleveren van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Provider zo spoedig mogelijk de Dienst (op)leveren. Provider houdt daarbij rekening met redelijke wensen van Client. De door Provider opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Client zal Provider de voor (op)levering van de Dienst noodzakelijke gegevens verstrekken.
 3. Client zal aanwijzingen van Provider betreffende de (op)levering van de Dienst opvolgen.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 6 Gebruik van identificatiegegevens

 1. Provider zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan Client ter beschikking stellen voor gebruik van de Dienst. Client zal zorgvuldig om gaan met deze gegevens. Client zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onregelmatig gebruik Provider hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
 2. Client zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes.
 3. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat vanwege Client misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes van Client, kan Provider Client aanwijzigingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.
 4. Indien is vastgesteld dat Client misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes danwel dat Client geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzigingen als bedoeld in het vorige lid, is Client direct in verzuim.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 7 Gebruik van de Dienst

 1. Het is Client toegestaan de dienst te wederverkopen en/of wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Client dient ervoor zorg te dragen dat hij de Dienst en de eventueel daarbij behorende Eindapparatuur zorgvuldig gebruikt. Client zal de eventueel door Provider gegeven aanwijzigingen voor het gebruik van de Dienst en de eventueel daarbij behorende eindapparatuur in acht nemen.
 3. Het is Client niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken waardoor schade kan ontstaan aan de Dienst, aan Provider of aan een derde, of waardoor een storing in de Dienst kan ontstaan.
 4. Client dient ervoor zorg te dragen dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op de computerapparatuur. Client is verantwoordelijk voor de door hen beschikbaar gestelde informatie en/of data die op de server is geplaatst en zodanig via het netwerk van provider aan derden beschikbaar worden gesteld. Schade welke door onwettelijk en illegaal gedrag ontstaan zijn voor rekening van client. Kinderpornografische afbeeldingen of films. kinderpornografische content op de server van client is ten strengste verboden en kan lijden tot directe afsluiting.
 5. Client dient alle preventieve maatregelen te nemen ten aanzien van het misbruik van het bij provider afgenomen dataverkeer. Directe en indirect spam is te allen tijde verboden en kan lijden tot directe afsluiting. Onder indirecte spam wordt verstaand: “het reclameren van een website die direct of indirect wordt gehost via het netwerk van provider”. Onder direct spam wordt verstaan: “het versturen van e-mail die in grote hoeveelheden (bulk) en ongevraagd (unsolicited) wordt verstuurt via het netwerk van provider.” Tevens dient client goed kennis te nemen van het volgende: Het is binnen het provider verboden om Ddos attacks te versturen en/of te ontvangen. Mede door het gevaar voor Ddos is het, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van provider, verboden om IRC/chat services te draaien/gebruiken.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 8 Toegestaan materiaal op de servers

 1. Alle services mogen alleen voor rechtsgeldige doeleinden gebruikt worden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Dit geldt voor, en is niet gelimiteerd tot: copyrighted materiaal, materiaal dat wij als bedreigend, obsceen, of eisend van anderen zien, of materiaal beschermd door een handelsmerk. De aanvrager komt hierbij overeen dat geen enkele schade geleden door de aanvrager of een derde partij, valt te verhalen op provider.
 2. Tevens zijn sites die illegale activiteiten promoten of inhoud bevatten die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen ten strengste verboden. Links naar zulk materiaal is ook niet toegestaan.
 3. Sites met als inhoud het het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; Pirated software; Hacker programma's of archieven; Warez sites; MP3; inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; zijn niet toegestaan.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 9 Gebruik van netwerken

 1. Client kan gebruik maken van netwerk die direct en indirect verbonden zijn met het netwerk van Provider. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Client zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
 2. Van Provider kan redelijkerwijs niet worden verlangt, dat de in lid 1 genoemde voorwaarde aan Client ter hand worden gesteld.
 3. Client vrijwaart en zal Provider schadeloos stellen voor iedere claim, aanklacht of geding als gevolg van niet-nakoming van het in lid 1 bepaalde.
 4. Client zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van Provider, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppelingen tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Client veroorzaken.
 5. Indien naar het redelijk oordeel van Provider een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Provider en/of van de dienstverlening aan klanten van Provider zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Client en/of vanwege Client, kan Provider Client redelijke aanwijzigingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
 6. Client is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien er geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Client direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Provider,netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 10 Dataverkeer van Client

 1. Indien een derde Provider erop wijst dat op de website van Client informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is Provider gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt gehandeld, de Dienst waarmee de website aan het Netwerk van Provider verbonden, met onmiddellijke ingang van dat systeem te verwijderen. Provider zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Client of haar cliënten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de informatie.
 2. 2. Client vrijwaart en zal Provider schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de website afkomstig van Client.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 11 Dienstverlening en onderhoud

 1. Provider zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
 2. Provider zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
 3. Client dient storingen in het functioneren van de Dienst, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, te melden aan Provider
 4. Provider garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 12 Privacy

 1. Provider zal haar verplichtingen uit hoofde van de privacy wetgeving naleven.
 2. Client verleent Provider toestemming om gegevens van Client die noodzakelijk zijn voor het (doen) leveren van de Dienst, te verstrekken aan haar gelieerde ondernemingen, ook indien deze buiten de Europese Unie zijn gevestigd…

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de wederpartij.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 14 Grensoverschrijdend gegevensverkeer

 1. Indien door Client door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's over nationale grenzen worden getransporteerd, vrijwaart Client Provider voor alle claims, kosten of schade door derden in geval deze gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften van Nederland en/of het land van uitvoer.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 15 Wijziging en verhuizing

 1. Wijziging van het factuur- en/of vestigingsadres en overige administratieve gegevens van Client dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Provider te worden medegedeeld.
 2. Wijziging of verhuizing van een Dienst dient schriftelijk bij Provider te worden aangevraagd. Provider kan bij wijziging en verhuizing van een Dienst kosten in rekening brengen.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 16 Wijziging in eigenschappen van Dienst

 1. Provider is gerechtigd de technische eigenschappen van een Dienst te wijzigen.
 2. Provider zal een wijziging aankondigen met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
 3. Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel naar het oordeel van Client een dermate grote verandering tot gevolg hebben op werkwijze van zijn onderneming en/of de functionaliteit van de Dienst, heeft hij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 17 Vergoeding

 1. Provider kan naast de overeengekomen prijzen kosten in rekening brengen voor specificaties van de nota's, voor contractsoverneming, wijziging tenaamstelling en daarmee vergelijkbare verichtingen.
 2. Bedragen zoals genoemd in de Overeenkomst en zoals in dit artikel bedoeld, luiden in Euro's en zijn exclusief het huidige BTW tarief.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 18 Betaling

 1. De vergoedingen van de Dienst zijn verschuldigd vanaf de mededeling van Provider aan Client dat de Dienst is opgeleverd.
 2. Provider zal de door Client verschuldigde vergoedingen door middel van een factuur in rekening brengen. De betaling dient te geschieden binnen een termijn van 10 werkdagen te rekenen vanaf factuur datum.
 3. Indien Client meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient Client de bezwaren voor de vervaldatum van de factuur schriftelijk aan Provider kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Provider een onderzoek instellen naar juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.
 4. Indien Client niet binnen de in lid 2 genoemde termijn heeft betaald, deelt Provider hem dit schriftelijk mede en stelt daarbij een nadere termijn van betaling vast. Is ook na afloop van de nadere termijn niet betaald, dan is Client in verzuim en zijn alle openstaande facturen vanaf dat moment direct opeisbaar.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 19 Financiële zekerheidstelling

 1. Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of Client aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft Provider het recht van Client financiële zekerheid te verlangen.
 2. Over de wijze van financiële zekerheid zal nader worden overeengekomen.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 20 Intellectueel Eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal, e.d. berusten uitsluitend bij Provider of haar licentiegevers.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 21 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

 1. Provider is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Client indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Omstandigheden die onder meer, maar niet uitsluitend, niet voor rekening van Provider komen zijn een storing in de energie-of materiaalaanvoer, transport-vertraging, een staking, het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of product en/of storingen in een dienst en/of product van een leverancier.
 3. In geval van overmacht is Provider gerechtigd de levertijd, c.q. de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienden te worden verricht, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot c.q. presteren geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan zes maanden duurt, zal Client gerechtigd zijn om de Overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinden nog niet is ingeroepen.
 4. Client is, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 22 Aansprakelijkheid

 1. Provider aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voorzover dat uit dit artikel blijkt.
 2. De totale aansprakelijkheid van Provider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst met Client is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 1.000,-(duizend euro).
 3. Aansprakelijkheid van Provider voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,schade voor bedrijfsstagnatie, vermissingen, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer is uitgesloten.
 4. Buiten de in lid 3 van dit artikel genoemde gevallen rust op Provider geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding ongeacht op de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 23 Opschorting

 1. Provider behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Client ter zake van de bedoelde Dienst een verplichting uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst jegens Provider niet nakomt en deze niet-nakoming opschort rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.
 2. Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de Dienst wordt overgegaan, als blijkt dat Client binnen een door Provider gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 24 Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden tenzij anders is overeengekomen.
 4. Ieder van de partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbreken, indien: De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;De wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementaanvraag is ingediend; De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd; De ondernemingsactiviteiten feitelijk worden gestaakt;De wederpartij in verzuim is.
 5. Elke beëindiging dient schriftelijk te geschieden.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 25 Backups

 1. Client is zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van haar site(s). provider kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die er uit voortvloeien als client zelf niet over backups beschikt.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 26 Wijziging van Algemene Voorwaarden

 1. Provider heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 27 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van provider is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft provider het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 28 Incassokosten

 1. Is client in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van client. Indien client in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien provider hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van client.
 4. Client is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Terug naar overzicht artikelen

Artikel 29 Slotbepalingen

 1. De administratie van Provider levert volledig bewijs tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.
 2. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.
 3. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Terug naar overzicht artikelen

Toegankelijk bouwen

Toegankelijkheid

Een website zonder drempels is een website voor iedereen. Wij bouwen niet anders.

Meer: Toegankelijk bouwen

Een website op maat

Maatwerk

Naast een ruim aanbod aan standaard oplossingen maken wij voor specifieke wensen oplossingen op maat.

Meer: Een website op maat

Webstandaarden

Bouwstenen

Gebruik van standaard bouwstenen voor toegankelijkheid, stabiliteit en duurzaamheid.

Meer: Webstandaarden